1. Do iPrieskum.sk sa môžete registrovať v prípade, že trvalo žijete na území Slovenska a máte 16 alebo viac rokov.
  2. Do iPrieskum.sk je povolené registrovať sa len jedenkrát.
  3. Pri registrácii je nutné uviesť pravdivé údaje. V prípade zmien je potrebné ich aktualizovať.
  4. Vaše členstvo môžete kedykoľvek ukončiť, bez udania dôvodu.
  5. Za aktivity na iPrieskum.sk Vás budeme odmeňovať. Za úspešné vyplnenie online dotazníkov získavate body, ktoré si môžete vymeniť len za odmeny z našej aktuálnej ponuky. Body nie je možné zmeniť na hotovosť, darovať, dediť, ani iným spôsobom prevádzať na tretie osoby.
  6. Poštovné a balné hradí spoločnosť 2muse. Odmeny doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty. Odmena, ktorú ste si u nás objednali Vám bude doručená najneskôr do 40 dní, v závislosti od aktuálnych skladových zásob. V priemere sú však zásielky vybavované do 14 dní.
  7. Spoločnosť 2muse Vám zabezpečí úplnú anonymitu a dôvernosť údajov, ktoré nám poskytnete.
  8. Spoločnosť 2muse Vás môže vylúčiť z iPrieskum.sk bez nároku na odmenu za nazbierané body, a to v prípade, ak poskytnete nepravdivé informácie, alebo sa na iPrieskum.sk registrujete viackrát.
  9. Vašim členstvom na iPrieskum.sk sa zaväzujete, že nezverejníte obsah prieskumu, ani naň neodkážete v žiadnych médiách bez predchádzajúceho písomného súhlasu 2muse. Obsah a materiály, ktoré sú predmetom prieskumu sú dôverné. Je zakázané oznamovať ich tretím stranám a používať na iný účel ako na vyplnenie prieskumu.
  10. Spoločnosť 2muse si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto pravidlá.

Zoznam sprostredkovateľov nájdete tu: https://www.iprieskum.sk/sprostredkovatelia