Milý respondent, respondentka,

V tomto informačnom materiáli Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov na účely prieskumu.

Vzhľadom na to, že 25.5.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákon č.18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme aktualizovali dokumentáciu upravujúcu našu spoluprácu.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby boli čo najprehľadnejšie a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom informačného systému iPrieskum.sk je 2muse s.r.o., Ďatelinová 6, 821 01, Bratislava, IČO: 44656220, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka 57502/B.

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

  • Základné identifikačné údaje – meno, dátum narodenia, adresa bydliska
  • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa
  • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, rodinnom stave, vzdelaní, zamestnaní, príjmoch a výdavkoch za tovary a služby, počte detí, počet osôb v domácnosti

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame s Vašim súhlasom priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate pri registrácii na iPrieskum.sk a postupným dopĺňaním údajov na svojom konte.

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na účely prieskumu, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:
  • Zasielanie dotazníka formou e-mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu
  • Zasielanie špeciálneho prieskumu s testovaním produktov
  • Zasielanie Vami zvolených odmien na Vašu zadanú adresu
  • Telefonické kontaktovanie s účelom prieskumu (ak ste nám k tomu udelili súhlas)
  • Regrutácia na individuálne alebo skupinové rozhovory (ak ste nám k tomu udelili súhlas)

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Svoj súhlas ste nám udelili pri registrácii na iPrieskum.sk do momentu, kým Váš súhlas odvoláte žiadosťou o zrušenie účtu na iPrieskum.sk

Akým spôsobom môžete odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov ?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely prieskumu je možné vykonať e-mailom na iprieskum@2muse.sk. Odvolaním súhlasu bude zrušené konto na iPrieskum.sk. Po zrušení konta nebude možné využiť zostatkové body na výber odmien a automaticky prepadnú.

Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

Počas spracovania údajov na účely prieskumu môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti 2muse. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov nájdete na našej webstránke.

Aké sú práva pri spracovaní osobných údajov ?

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú identifikáciu a kontaktné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje, a ak áno, tak máte právo na prístup k informáciám o spracovaní.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Tieto údaje si viete vo vlastnom konte aktualizovať. V prípade problémov Vám radi pomôžeme, zašlite nám e-mail na iprieskum@2muse.sk

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Právo na výmaz má každý člen iPrieskum.sk zaslaním e-mailu na iprieskum@2muse.sk. Po výmaze konta budú všetky údaje o osobe vymazané a zašleme Vám potvrdzujúcu správu o výmaze. S účelom overenia identity žiadateľa uveďte v žiadosti svoje meno, úplnú adresu a dátum narodenia.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou k spracúvaniu osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republike so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Kde môžem práva uplatniť? Sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva sú bezplatné a môžete si ich uplatniť zaslaním e-mailu na adresu podnet@2muse.sk